Speckles n Spectrum

back to basics seemingly-banal adventures of an eclectic modern muser...

"Learning from the Past, Hopes for the Future, and a Life's Journey of making the most of what's at hand."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ang labot baw…
tano igdi sa dagang hababaw
mayong ibang nahihiling kundi ang labaw
binabangut-bangutan, iniibahan pa nin sabaw.
laki
bayi
magpakalalaki
magpakababae
mayo kang padumanan
gabos nalalabutan.
sara-saraon
bara-basbasan
tama-tamaon
pagparapandayan
dae ka na magpagal
ta pareho man lang ang kaluluwasan
laki
bayi
magpakalalaki
magpakababae
dae ko aram, penoy man balot
pero maorag talaga kitang maghanap nin labot.


(photo credit)


0 Thoughts:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Instagram

Specktrumists

-----------------------------------
Powered by Blogger.